Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Försäljningsvillkor Företag

Försäljningsvillkor 2019-10-01

 

Woody Bygghandel Åkersberga Bygg & Trä AB:s (ÅBT) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL TILL NÄRINGSIDKARE

För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07, med följande tillägg och ändringar. Skulle föreskrift i orderbekräftelsen strida mot nedanstående allmänna sälj- och leveransvillkor eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen. Skulle de allmänna sälj- och leveransvillkoren strida mot bestämmelse i ABM 07 gäller de allmänna sälj- och leveransvillkoren.


ORDERBEKRÄFTELSE M.M

1. Till bekräftelse av beställningen lämnar ÅBT en skriftlig orderbekräftelse. Syftet med orderbekräftelsen är att sammanställa och tydliggöra beställningen. Köparen ska omgående granska orderbekräftelsen och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna till ÅBT. Om felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen anses utgöra innehållet i beställningen.

2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta ÅBT. Om så inte sker ska den avtalade leveransen anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.

3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., är vägledande och bara bindande för ÅBT i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.

4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support, kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etc. är uteslutande service, som ÅBT inte påtar sig något ansvar för.

5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etc har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.

6. ÅBT påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av ÅBT:s leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.


LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

7. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av ÅBT anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid den ÅBT-anläggning där varan beställts.

8. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av ÅBT anordnad transport ingår i priset ska ÅBT vara berättigad att debitera transport med belopp som anges i orderbekräftelsen eller – om sådan uppgift saknas – med ett belopp motsvarande ÅBT:s normala transporttaxa.

9. ÅBT är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.

10. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan eller betalningen av avtalat förskott eller betalning för varan när kredit inte avtalats, ska ÅBT ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. ÅBT kommer att debitera en särskild lagrings- och hanteringskostnad. Efter 3 månader anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och ÅBT tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida denna tjänst inte är köpt av kunden.

11. När avtal är träffat om att leverans ska ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller annan fara uppkommer.

12. Köparen ska ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på leveransstället. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett

13. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen

REKLAMATIONER

14. Reklamationer måste alltid anmälas skriftligen till ÅBT.

ANSVAR VID FÖRSENAD LEVERANS

15. ÅBT ska vid försenad leverans, som ÅBT ansvarar för, utge ett vite enligt ABM 07 punkt 12, dock inte med någon begränsning av lägsta vitesbelopp. Med ändring av ABM 07 punkt 12 gäller att vitet ska beräknas på värdet av de försenade varorna.

16. ABM 07 punkt 13 ska inte gälla. Utgivande av vite ska utgöra full och slutlig kompensation för förseningen, dock att köparen även om vite utges kan ha hävningsrätt i vissa fall enligt ABM 07 punkt 15 – 16.

17. ABM 07 punkt 17 ska inte gälla.

BETALNINGSVILLKOR

18. Om betalning inte skett enligt betalningsvillkoren, förbehåller ÅBT sig rätten att hålla inne med ytterligare leveranser till köparen oavsett om leveranserna har ett samband.

19. Beställningsvaror debiteras kunden dagen efter hemkomst till vårt lager. Eventuell handpenning tas ut om kredit inte har överenskommit med kunden. 

20. Vid försenad betalning kan ÅBT debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som motsvarar Riksbankens gällande referensräntan plus 12 %-enheter.

AVBESTÄLLNING / RETURER

21. Specialprodukter och beställningsvaror tas ej i retur. Om leverantören kan ta emot beställd vara så gäller deras returvillkor för återlämnade av varan. Vanligtvis tas returavgift och returfrakt ut.

22. Köparen har rätt att returnera lagervaror även efter leverans. Vid hämtning av varor med lastbil, tillkommer frakt enligt tjänsteprislistan. Återlämning får ske senast en månad efter leverans. Återlämnad vara ska vara hel och ren samt i förekommande fall emballerad i originalförpackning. Returer gäller inte på reavaror, bruten färg, kapade skivor. infästning i lösvikt eller brutna förpackningar.