Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Försäljningsvillkor Privatperson

 
Försäljningsvillkor 2019-10-01
 
 
Woody Bygghandel Åkersberga Bygg & Trä AB:s (ÅBT) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH  LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL MM TILL PRIVATPERSON

Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid försäljning och leverans från ÅBT till enskild konsument. Dessa villkor skall gälla före alla bestämmelser och villkor i köparens order/accept, och före köparens allmänna villkor.

För köpet gäller konsumentköplagen (SFS 1990:932) med följande tillägg.


ORDERBEKRÄFTELSE M M
1. Slutligt avtal om leverans ingås först genom ÅBT:s skriftliga orderbekräftelse, om parterna inte överenskommit annorlunda. Skulle innehållet i orderbekräftelsen avvika från köparens beställning eller förfrågan måste köparen omedelbart kontakta ÅBT. Om detta inte sker ska innehållet i orderbekräftelsen gälla före köparens beställning eller förfrågan som föregått orderbekräftelsen.
2. Sker leverens utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta ÅBT. Om så inte sker ska avtalet anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.
3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., är vägledande och bara bindande för ÅBT i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.
4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support, kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etc. är uteslutande service, som ÅBT inte påtar sig något ansvar för.
5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etc har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.
6. ÅBT påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av ÅBT:s leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.


PRISER
7. Avtalat pris inkluderar mervärdesskatt om inte annat anges i orderbekräftelsen. Priset gäller fritt ÅBT:s lager om leverans sker från ÅBT:s lager eller ÅBT:s förvärvsställe om leverans sker från förvärvsställe om inget annat är överenskommet. Priser i prislistor är oförpliktande för ÅBT och kan när som helst ändras.
8. Ändringar av frakttariffer, skatter eller andra offentliga avgifter av varje slag, som inträffar efter orderbekräftelsen och då inte kunde förutses, skall bäras av köparen.


LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE
9. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av ÅBT anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid den ÅBT-anläggning där varan beställts.
10. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av ÅBT anordnad transport ingår i priset ska ÅBT vara berättigad att debitera transporten med belopp som anges i orderbekräftelsen eller, om sådan uppgift saknas, med ett skäligt belopp.
11. ÅBT är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.
12. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan ska ÅBT ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. ÅBT ska dessutom ha rätt att debitera särskild lagrings- och hanteringskostnad på grund av dröjsmålet med mottagandet eller avhämtandet. Detsamma ska gälla om kredit inte har avtalats och köparen inte erlägger betalning eller avtalad delbetalning senast på den avtalade leveransdagen. Efter 3 månader anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och ÅBT tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida denna tjänst inte är köpt av kunden.
13. När avtal är träffat om att leverans skall ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller annan fara uppkommer.
14. Köparen skall ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen, är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på leveransstället. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett.
15. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen


MOTTAGNINGSKONTROLL
16. Köparen ska göra mottagningskontroll av varan vid leverans. Mottagningskontrollen ska omfatta en noggrann okulär besiktning av varan. Upptäcks skador på emballage ska emballaget avlägsnas och kontroll ska göras av varan utan emballage.
17. Fel eller brist som märks eller bör märkas vid mottagningskontroll ska utan dröjsmål meddelas ÅBT.
18. Varor som befunnits eller kan misstänkas vara felaktiga vid denna kontroll får inte användas eller vidare bearbetas utan särskild överenskommelse med ÅBT.
19. Köparen svarar för skador och fel som uppkommer efter den avtalade leveranstidpunkten. Detta
gäller även om faktisk leverans sker efter den avtalade leveranstidpunkten om Köparen är ansvarig för förseningen.


FÖRSENAD LEVERANS
20. Vid försenad leverans som ÅBT svarar för är Köparen intill leveransen berättigad att innehålla sin betalning, med undantag för sådana poster som ska betalas i förskott.
21. Har avtal om kredit inte träffats med köparen är köparen oberoende av att leveransen försenats skyldig att betala köpeskillingen före leveransen. Köparen får dock innehålla ett belopp som svarar mot köparens fordran på grund av förseningen.
22. Köparen får häva köpet om ÅBT är ansvarig för förseningen och denna är av väsentlig betydelse för köparen. Om köpet avser en vara som tillverkats eller anskaffats särskilt för köparen får köparen häva köpet endast om syftet med köpet blivit väsentligen förfelat genom förseningen samt ÅBT insett eller borde ha insett detta.
23. Köparen är berättigad till ersättning för den visade skada köparen lider genom försening, som ÅBT ansvarar för, såvida inte ÅBT kan visa att förseningen beror på ett hinder utanför ÅBT:s eller ÅBT:s underleverantörers kontroll, som inte ÅBT respektive underleverantören kunnat undvika eller övervinna.
24. Skadestånd på grund av försening ska inte i något fall omfatta förlust i näringsverksamhet. Köparen är också skyldig att så långt möjligt begränsa sin skada.
25. Vill köparen häva köpet eller kräva skadestånd med anledning av en försening ska köparen meddela ÅBT detta inom skälig tid efter leveransen. Sker inte detta förlorar köparen sin rätt att häva köpet och/eller kräva skadestånd.
26. Häver köparen köpet är köparen skyldig att intill dess varan avhämtas av ÅBT förvara varan på ett sätt så att inte onödiga skador uppstår på varan. Köparen ska också ge ÅBT möjlighet att hämta varorna på samma ställe där de avlämnats. Detta gäller även om köpet hävs på grund av fel.


BETALNINGSVILLKOR
27. Om kredit inte har avtalats ska hela betalningen erläggas vid leverans eller i förskott före beställning enligt vad som anges nedan. Leveransförsening på grund av att betalning inte erläggs vid leverans eller i förskott svarar ÅBT inte för.
28. Har avtal träffats om att viss del av betalningen ska erläggas i förskott före beställning är ÅBT inte skyldig att beställa varorna från underleverantör förrän det avtalade förskottet har betalts. Försening som uppkommer på grund av att förskottet inte betalas i tid ansvarar ÅBT inte för.
29. Sådan del av betalningen som inte ska erläggas i förskott eller vid leverans ska betalas mot faktura senast 10 dagar efter avtalat leveransdatum om inte annat uttryckligen anges i orderbekräftelsen eller i annan av ÅBT undertecknad handling.
30. Vid försenad betalning kan ÅBT debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från
förfallodagen efter en räntesats som motsvarar Riksbankens gällande referensräntan plus 12 %-enheter.
31. Om betalning inte gjorts enligt betalningsvillkoren, förbehåller ÅBT sig rätten att hålla inne ytterligare leveranser till köparen intill dess betalning erlagts. ÅBT förbehåller sig också rätten att innehålla leveranser mot kredit om köparen får betalningsanmärkningar, blir föremål för utmätning eller konkursansökan eller på annat sätt kan antas vara eller inom nära framtid kan komma på obestånd.


REKLAMATION
32. Om varan är felaktig ska köparen inom skälig tid efter det att felet märkts eller bort märkas lämna ÅBT meddelande om felet. Har felet märkts eller bort märkas får varan inte därefter tas i bruk, monteras eller på annat sätt bearbetas.
33. Köparen får av den obetalda delen av köpeskillingen innehålla så mycket som fordras för att ge köparen säkerhet för köparens krav på grund av att varan är felaktig. Återstående del av köpeskillingen ska betalas enligt betalningsvillkoren.
34. ÅBT har rätt och skyldighet att utan dröjsmål efter reklamation avhjälpa felet eller företa omleverans, utan kostnad för köparen, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren.
35. Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag eller – om felet är av väsentlig betydelse för köparen – häva köpet.
36. Prisavdraget ska motsvara ett belopp som svarar mot felet.
37. Ansvarar ÅBT för fel i varan är ÅBT även skyldig att ersätta styrkt skada som uppkommer för köparen genom felet, om inte ÅBT visar att felet beror på en omständighet utanför ÅBT:s eller dennes underleverantörs kontroll, som ÅBT och/eller underleverantören kunde räkna med vid köpet och vars följder ÅBT respektive underleverantören inte heller kunde undvika eller övervinna.
38. Skadestånd på grund av fel ska inte i något fall omfatta förlust i näringsverksamhet. Köparen är också skyldig att så långt möjligt begränsa sin skada.
39. ÅBT är inte skadeståndsskyldig om ÅBT kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses med force majeure, d v s krig, krigsberedskap, omfattande arbetskonflikt, myndighets ingripande eller annan jämförlig omständighet varöver ÅBT inte råder. Detta gäller även vid dröjsmål.


AVBESTÄLLNING
40. Köparen har inte rätt att efter leveransen avbeställa varan, se dock punkt 42. Om avbeställning sker före leveransen är ÅBT berättigad till ersättning för kostnader som uppkommit för att ingå och fullfölja avtalet till den del dessa inte kan tillgodogöras ÅBT på annat sätt (exempelvis ersättning till underleverantör som inte kan återfås), särskilda kostnader som uppkommer i anledning av avbeställningen samt förlust i övrigt i anledning av avbeställningen.
41. Köparen har rätt att returnera lagervaror (sådana varor som finns i ÅBT:s ordinarie sortiment) efter leverans. Återlämning får ske senast en månad efter leverans. Återlämnad vara ska vara hel och ren samt i förekommande fall emballerad i originalförpackning. Returer gäller inte på reavaror, bruten färg, kapade skivor. infästning i lösvikt eller brutna förpackningar. 
42. Om Köparen utan att avbeställa enligt ovan inte fullgör sina förpliktelser att erlägga betalning i rätt tid eller inte tar emot varan enligt avtalet får ÅBT innehålla leveransen samt välja mellan att kräva att köpet fullgörs eller – om avtalsbrottet är väsentligt – att häva köpet. Om köpet hävs är ÅBT berättigad till skadestånd enligt bestämmelserna i konsumentköplagen.
43. ÅBT är berättigad att häva köpet vid väsentligt betalningsdröjsmål även sedan varan kommit i köparens besittning.